Πρόγραμμα διατροφής: Το Υπουργείο Εξωτερικών θα πρέπει να επισημοποιήσει τη διαδικασία για την αναθεώρηση των συστατικών τροφίμων και την καλύτερη παρακολούθηση της χρήσης και του κόστους των εγκαταστάσεων εστίασης

Υπουργείο Άμυνας Ο Υπουργός Άμυνας θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η Defense Logistics Agency ή άλλη οντότητα DOD, όπως το επερχόμενο Defense Feeding and Nutrition Board, συντονίζεται με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη εντός του DOD και σε άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, καθώς και διαβουλεύσεις με τη βιομηχανία καθώς αναπτύσσει την επίσημη διαδικασία του DOD για Αναθεώρηση συστατικών τροφίμων. (Σύσταση 1)

Ανοιξε

Ενέργειες για την ικανοποίηση του σκοπού της σύστασης δεν έχουν γίνει ή σχεδιάζονται, ή έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες που ικανοποιούν εν μέρει την πρόθεση της σύστασης.

Όταν επιβεβαιώσουμε ποιες ενέργειες έχει λάβει η υπηρεσία ως απάντηση σε αυτήν τη σύσταση, θα παρέχουμε ενημερωμένες πληροφορίες.

Υπουργείο Άμυνας Ο Υπουργός Άμυνας θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η Defense Logistics Agency ή άλλη οντότητα DOD, όπως το επερχόμενο Defense Feeding and Nutrition Board, θα ολοκληρώσει την επίσημη διαδικασία αναθεώρησης των συστατικών τροφίμων που περιλαμβάνει εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα για τα βήματα στη διαδικασία και προσδιορίζει συγκεκριμένα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη από άλλες ομοσπονδιακές φορείς και βιομηχανία (Σύσταση 2)

Ανοιξε

Ενέργειες για την ικανοποίηση του σκοπού της σύστασης δεν έχουν γίνει ή σχεδιάζονται, ή έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες που ικανοποιούν εν μέρει την πρόθεση της σύστασης.

Όταν επιβεβαιώσουμε ποιες ενέργειες έχει λάβει η υπηρεσία ως απάντηση σε αυτήν τη σύσταση, θα παρέχουμε ενημερωμένες πληροφορίες.

Υπουργείο Άμυνας Ο Γραμματέας του Στρατού θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι αξιωματούχοι του προγράμματος διατροφής παρακολουθούν τον βαθμό στον οποίο οι στρατιωτικοί με δικαίωμα σίτισης χρησιμοποιούν το δικαίωμά τους. (Σύσταση 3)

Ανοιξε

Ενέργειες για την ικανοποίηση του σκοπού της σύστασης δεν έχουν γίνει ή σχεδιάζονται, ή έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες που ικανοποιούν εν μέρει την πρόθεση της σύστασης.

Όταν επιβεβαιώσουμε ποιες ενέργειες έχει λάβει η υπηρεσία ως απάντηση σε αυτήν τη σύσταση, θα παρέχουμε ενημερωμένες πληροφορίες.

Υπουργείο Άμυνας Ο Γραμματέας του Πολεμικού Ναυτικού θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι αξιωματούχοι του προγράμματος διατροφής παρακολουθούν τον βαθμό στον οποίο οι στρατιωτικοί με δικαίωμα σίτισης χρησιμοποιούν το δικαίωμά τους. (Σύσταση 4)

Ανοιξε

Ενέργειες για την ικανοποίηση του σκοπού της σύστασης δεν έχουν γίνει ή σχεδιάζονται, ή έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες που ικανοποιούν εν μέρει την πρόθεση της σύστασης.

Όταν επιβεβαιώσουμε ποιες ενέργειες έχει λάβει η υπηρεσία ως απάντηση σε αυτήν τη σύσταση, θα παρέχουμε ενημερωμένες πληροφορίες.

Υπουργείο Άμυνας Ο Γραμματέας του Πολεμικού Ναυτικού, μέσω του Διοικητή του Σώματος Πεζοναυτών, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι υπάλληλοι του προγράμματος διατροφής παρακολουθούν τον βαθμό στον οποίο οι στρατιωτικοί με δικαίωμα σίτισης χρησιμοποιούν το δικαίωμά τους. (Σύσταση 5)

Ανοιξε

Ενέργειες για την ικανοποίηση του σκοπού της σύστασης δεν έχουν γίνει ή σχεδιάζονται, ή έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες που ικανοποιούν εν μέρει την πρόθεση της σύστασης.

Όταν επιβεβαιώσουμε ποιες ενέργειες έχει λάβει η υπηρεσία ως απάντηση σε αυτήν τη σύσταση, θα παρέχουμε ενημερωμένες πληροφορίες.

Υπουργείο Άμυνας Ο Γραμματέας του Στρατού θα πρέπει να θεσπίσει απαίτηση για τους υπαλλήλους του προγράμματος τροφίμων να διενεργούν αξιολογήσεις της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των επισιτιστικών προγραμμάτων τους σε όλη την εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών επιχειρήσεων, για την παροχή υγιεινών γευμάτων σε μέλη του στρατού με δικαίωμα σίτισης. (Σύσταση 6)

Ανοιξε

Ενέργειες για την ικανοποίηση του σκοπού της σύστασης δεν έχουν γίνει ή σχεδιάζονται, ή έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες που ικανοποιούν εν μέρει την πρόθεση της σύστασης.

Όταν επιβεβαιώσουμε ποιες ενέργειες έχει λάβει η υπηρεσία ως απάντηση σε αυτήν τη σύσταση, θα παρέχουμε ενημερωμένες πληροφορίες.

Υπουργείο Άμυνας Ο Γραμματέας του Πολεμικού Ναυτικού θα πρέπει να θεσπίσει μια απαίτηση για τους υπαλλήλους του προγράμματος τροφίμων να διενεργούν αξιολογήσεις της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των προγραμμάτων διατροφής σε όλη την εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών επιχειρήσεων και ακατάλληλων χώρων εστίασης, κατά περίπτωση, κατά την παροχή υγιεινών γευμάτων σε μέλη της στρατιάς με δικαίωμα σίτισης (Σύσταση 7)

Ανοιξε

Ενέργειες για την ικανοποίηση του σκοπού της σύστασης δεν έχουν γίνει ή σχεδιάζονται, ή έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες που ικανοποιούν εν μέρει την πρόθεση της σύστασης.

Όταν επιβεβαιώσουμε ποιες ενέργειες έχει λάβει η υπηρεσία ως απάντηση σε αυτήν τη σύσταση, θα παρέχουμε ενημερωμένες πληροφορίες.

Υπουργείο Άμυνας Ο Γραμματέας της Πολεμικής Αεροπορίας θα πρέπει να θεσπίσει απαίτηση για τους υπαλλήλους του προγράμματος τροφίμων να διενεργούν αξιολογήσεις της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των προγραμμάτων διατροφής σε όλη την εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών επιχειρήσεων και των ακατάλληλων χώρων εστίασης, κατά περίπτωση, κατά την παροχή υγιεινών γευμάτων σε μέλη της στρατιωτικής υπηρεσίας με ένα γεύμα δικαίωμα. (Σύσταση 8)

Ανοιξε

Ενέργειες για την ικανοποίηση του σκοπού της σύστασης δεν έχουν γίνει ή σχεδιάζονται, ή έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες που ικανοποιούν εν μέρει την πρόθεση της σύστασης.

Όταν επιβεβαιώσουμε ποιες ενέργειες έχει λάβει η υπηρεσία ως απάντηση σε αυτήν τη σύσταση, θα παρέχουμε ενημερωμένες πληροφορίες.

Υπουργείο Άμυνας Ο Γραμματέας του Ναυτικού, μέσω του Διοικητή του Σώματος Πεζοναυτών, θα πρέπει να θεσπίσει απαίτηση από τους υπαλλήλους του προγράμματος τροφίμων να διενεργούν αξιολογήσεις της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των προγραμμάτων διατροφής σε όλη την εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών επιχειρήσεων, στην παροχή υγιεινών γευμάτων σε μέλη της στρατιάς με δικαίωμα σίτισης (Σύσταση 9)

Ανοιξε

Ενέργειες για την ικανοποίηση του σκοπού της σύστασης δεν έχουν γίνει ή σχεδιάζονται, ή έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες που ικανοποιούν εν μέρει την πρόθεση της σύστασης.

Όταν επιβεβαιώσουμε ποιες ενέργειες έχει λάβει η υπηρεσία ως απάντηση σε αυτήν τη σύσταση, θα παρέχουμε ενημερωμένες πληροφορίες.

Υπουργείο Άμυνας Ο Υπουργός Άμυνας θα πρέπει να διασφαλίσει ότι ο Υφυπουργός Άμυνας (Έλεγχος), με τη βοήθεια του Υφυπουργού Άμυνας (Απόκτηση και Συντήρηση) και σε συντονισμό με τις στρατιωτικές υπηρεσίες, καθορίζει οδηγίες που προσδιορίζουν και καθορίζουν συγκεκριμένες κατηγορίες κόστους χρήσης στην ανάπτυξη κοινών μέτρων, όπως το κόστος ανά γεύμα, για την αξιολόγηση του κόστους του προγράμματος τροφίμων του Υπουργείου Υγείας (Σύσταση 10)

Ανοιξε

Ενέργειες για την ικανοποίηση του σκοπού της σύστασης δεν έχουν γίνει ή σχεδιάζονται, ή έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες που ικανοποιούν εν μέρει την πρόθεση της σύστασης.

Όταν επιβεβαιώσουμε ποιες ενέργειες έχει λάβει η υπηρεσία ως απάντηση σε αυτήν τη σύσταση, θα παρέχουμε ενημερωμένες πληροφορίες.

Υπουργείο Άμυνας Ο Υπουργός Άμυνας θα πρέπει να διασφαλίσει ότι ο Υφυπουργός Άμυνας (Έλεγχος), σε συνεννόηση με τις στρατιωτικές υπηρεσίες, καθιερώνει σαφείς και συνεπείς ορισμούς βασικών όρων για χρήση στην αναφορά δημοσιονομικών και οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διαβίωση του στρατευμένου προσωπικού. ως μέρος του ετήσιου υλικού αιτιολόγησης του προϋπολογισμού Στρατιωτικού Προσωπικού του DOD (Σύσταση 11)

Ανοιξε

Ενέργειες για την ικανοποίηση του σκοπού της σύστασης δεν έχουν γίνει ή σχεδιάζονται, ή έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες που ικανοποιούν εν μέρει την πρόθεση της σύστασης.

Όταν επιβεβαιώσουμε ποιες ενέργειες έχει λάβει η υπηρεσία ως απάντηση σε αυτήν τη σύσταση, θα παρέχουμε ενημερωμένες πληροφορίες.

Leave a Comment